Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2018, 6806Beschikkingen | aanvraagGemeente Leeuwarden Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Ontvangen van: Energiecampus Leeuwarden B.V. een aanvraag om een omgevingsvergunning.

Betreft: het ontwikkelen van een kleinschalig duurzaam energiepark samen met 6 experimenteerlocaties om nieuwe technieken van duurzame energie opwekking en opslag in de praktijk te kunnen ontwikkelen.

Locatie: voormalige stortplaats Skinkeskâns, Harlingertrekweg 106, 8914 AV Leeuwarden, gemeente Leeuwarden.

Gedeputeerde Staten zijn van plan de gevraagde vergunning te verlenen onder kenmerk

2018-FUMO-0026235.

 

Tegen de ontwerpbeschikking kan iedereen van 17 september t/m 29 oktober 2018 zienswijzen indienen bij Gedeputeerde Staten.

 

De ontwerpbeschikking ligt ter inzage van 17 september t/m 29 oktober 2018in het:

- provinsjehûs en bij de FUMO, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen);

- gemeentehuis van de betreffende gemeente.

 

Voor inlichtingen of het indienen van mondelinge zienswijzen neemt u contact op de FUMO,

e-mail waboloket@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.

 

Bezwaar- en beroepschriften moeten bevatten: naam en adres, het kenmerk van het betreffende besluit, motivering, datum en ondertekening.

 

Bezwaarschriften en zienswijzen kunt u sturen naar: Gedeputeerde Staten, postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.