Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2018, 6791Beschikkingen | aanvraagGemeente Ooststellingwerf Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming

Ontvangen van Maatschap Mts. Van Burgensteden-Eriks een aanvraag om een PAS-vergunning op grond van de Wet natuurbescherming.

Betreft: wijziging veehouderij.

Locatie: Peperstraat 3, 8424 SJ te Elsloo.

Gedeputeerde Staten hebben een ontwerp PAS-vergunning verleend onder kenmerk 187877.

 

Tegen deze vergunning kan een belanghebbende van 17 september 2018 tot en met 29 oktober 2018 een zienswijze indienen bij Gedeputeerde Staten.

 

De vergunning ligt ter inzage t/m 29 oktober 2018 in het:

- Provinsjehûs Leeuwarden, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen);

Indien u de vergunning digitaal wilt inzien, kunt u contact opnemen met de Frontdesk Wet natuurbescherming, wnb@fryslan.frl of 058 – 292 8995 (graag het kenmerk vermelden in uw correspondentie).

 

Zienswijzen moeten worden ondertekend en moeten tenminste bevatten: naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen is gericht en de reden van de ziens-wijze.

Zienswijzen kunt u sturen naar: College van gedeputeerde staten van de provincie Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM in Leeuwarden.