Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2018, 6788Overige besluiten van algemene strekkingLocatiegebonden TUG-ontheffing Wet luchtvaart

 

Verleend aan: Rotor and Wings AOC BV te Uitwellingerga een ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik ingevolge de Wet luchtvaart onder kenmerk 2018-FUMO-0029038.

Betreft: het buiten een luchthaven landen en opstijgen met een helikopter op 8 en 9 september 2018.

Locatie: Harddraverspark te Dokkum.

 

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit van 7 september t/m 19 oktober 2018 bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten.

 

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.

 

Bezwaarschriften moeten bevatten: naam en adres, het kenmerk van het betreffende besluit, motivering, datum en ondertekening.

 

Bezwaarschriften kunt u sturen naar: Gedeputeerde Staten, postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.