Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 6786Beschikkingen | aanvraagKennisgeving melding Besluit uniforme saneringen (Bus) Vlietkade 1a in Bodegraven

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 10 september 2018 een melding op grond van de Wet bodembescherming ontvangen. De melding is geregistreerd onder kenmerk 2018226959. De melding betreft het voornemen een sanering uit te voeren overeenkomstig het Besluit uniforme saneringen (Bus) op de locatie Vlietkade 1a in Bodegraven. De melding is getoetst aan artikel 39b van de Wet bodembescherming, het Besluit uniforme saneringen en de Regeling uniforme saneringen. De melding is in overeenstemming met deze regelgeving. De melder kan daarom vanaf vijf weken na de datum van ontvangst van de melding aanvangen met de sanering.

 

Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. De stukken liggen niet ter inzage.