Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 6785Beschikkingen | afhandelingProvincie Zuid Holland, beschikking bodemsanering ernst en spoed Dorpsweg 81 / Schoolstraat 9 te Hoogblokland

Kennisgeving Beschikking Wet bodembescherming

Onderwerp

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat zij op grond van artikel 29, eerste lid van de Wet bodembescherming (Wbb) heeft besloten dat er op de locatie Dorpsweg 81 / Schoolstraat 9 te Hoogblokland sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Op grond van artikel 37, eerste lid Wbb heeft zij besloten dat de sanering niet spoedeisend is.

Deze locatie is geregistreerd onder zaaknummer Z-18-339806.

Inzage

De beschikking en de overige van belang zijnde stukken liggen, tot zes weken na publicatie van het Besluit,ter inzage bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 140 te Dordrecht, waar de stukken elke werkdag van 09.00 uur tot 16.00 uur kunnen worden ingezien. U kunt de stukken ook opvragen door een e-mail te sturen aan: bodemsanering@ozhz.nl.

Bezwaar

Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit besluit. Dit moet geschieden binnen zes weken vanaf de datum van het besluit, onder vermelding van “Bezwaar Wbb” in de linkerbovenhoek van envelop en bezwaar. Het bezwaar dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, ter attentie van Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Tevens kan er bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een voorlopige voorziening worden gevraagd ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht juncto hoofdstuk 20 Wet milieubeheer juncto artikel 2 van bijlage 2: bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak van de Algemene wet bestuursrecht.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Unit Juristen, APV en Ondergrond, T [078] 770 85 85.

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

namens dezen,

Manager Unit Juristen, APV en Ondergrond

van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid