Provinciaal blad van Drenthe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrentheProvinciaal blad 2018, 6783Overige besluiten van algemene strekkingWijziging Openstellingsbesluit SKNL voor PAS-herstelmaatregelen 2018-2021

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 11 september 2018, kenmerk 4.3/2018002121, team Natuur en Water, tot bekendmaking van hun besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit SKNL voor PAS-herstelmaatregelen 2018-2021

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (onderdeel van Subsidiegids Platteland hoofdstuk 7.1.) (hierna SKNL);

overwegende dat er sprake is van een kennelijke schrijffout die hersteld dient te worden;

 

 

BESLUITEN:

 

 

Het Openstellingsbesluit SKNL voor PAS-maatregelen 2018-2021 te wijzigen.

 

 • A.

  Artikel 1, eerste lid, komt te luiden:

  • 1.

   Een subsidie als bedoeld in artikel 8, lid 4, van de SKNL kan worden verstrekt aan de in artikel 3 van dit besluit bedoelde begunstigden, ten behoeve van herstelmaatregelen die zijn opgenomen in de door Gedeputeerde Staten van Drenthe vastgestelde PAS-gebiedsanalyses die deel uitmaken van de Natura 2000-beheerplannen of voortvloeien uit binnen dit kader uitgevoerd onderzoek.

 

 • B.

  Artikel 1, tweede lid, komt te luiden:

  • 2.

   Als de in artikel 3 bedoelde subsidieplafonds niet worden uitgeput door aanvragen als bedoeld in het eerste lid, kan een subsidie als bedoeld in artikel 8, lid 4, van de SKNL overeenkomstig dit besluit ook worden verstrekt aan andere begunstigden, mits deze in het bezit zijn van een certificaat als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel e, van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Drenthe 2016.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

mr. L. Maarleveld, secretaris a.i.

 

Uitgegeven: 14 september 2018