Provinciaal blad van Drenthe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrentheProvinciaal blad 2018, 6782Overige besluiten van algemene strekkingduurzaming van agrarische onder- nemingen van jonge landbouwers.

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 11 september 2018, kenmerk 4.2/2018002120, team Plattelandsontwikkeling, tot bekendmaking van hun besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers.

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op artikel 1.3 van de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020

(Verordening POP3-subsidies provincie Drenthe);

 

overwegende dat het huidige budget niet toereikend is voor het honoreren van de positief beoordeelde aanvragen.

 

 

BESLUITEN:

 

 

 

Het Openstellingsbesluit Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers, zoals vastgesteld bij besluit van 21 november 2017, kenmerk 5.1/2017003271, gepubliceerd in het Provinciaal Blad nummer 5551 van 2017, als volgt te wijzigen.

 

Artikel 2 komt te luiden:

Het subsidieplafond voor deze openstellingsperiode bedraagt: € 720.000,-- bestaande uit € 360.000,-- ELFPO-middelen en € 360.000,-- provinciale middelen.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

mr. L. Maarleveld, secretaris a.i.

 

Uitgegeven: 14 september 2018