Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 6766Overige besluiten van algemene strekkingWijzigingsbesluit Nadere subsidieregels structuurversterkende investeringen in gemeenschapsaccommodaties

Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 4 september 2018 hebben vastgesteld:

 

Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels structuurversterkende investeringen in gemeenschapsaccommodaties

Artikel 1 Wijziging Nadere subsidieregels structuurversterkende investeringen in gemeenschapsaccommodaties

De Nadere subsidieregels structuurversterkende investeringen in gemeenschapsaccommodaties wordt als volgt gewijzigd:

 • A

  Artikel 11, eerste lid:

   

  De subsidieaanvraag kan vanaf inwerkingtreding van deze regeling worden ingediend en dient uiterlijk 2 oktober 2018 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.

   

  Wordt vervangen door:

   

  De subsidieaanvraag kan vanaf inwerkingtreding van deze regeling worden ingediend en dient uiterlijk 1 oktober 2019 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.

   

 • B

  Artikel 13, tweede lid:

   

  Deze Nadere subsidieregels vervallen met ingang van 1 januari 2019, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidieaanvragen die vóór die datum zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

   

  Wordt vervangen door:

   

  Deze Nadere subsidieregels vervallen met ingang van 1 januari 2020, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidieaanvragen die vóór die datum zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt de dag na publicatie in het Provinciaal Blad in werking.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 4 september 2018.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

de secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA