Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 6761Overige overheidsinformatieKennisgeving beschikking Organik Kimya Netherlands B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.

 

Bedrijf : Organik Kimya Netherlands B.V.

Locatie : Chemieweg 7, 3197 KC Rotterdam-Botlek

Activiteit : Bouwen

Voor : Het aanpassen en installeren van diverse bordessen ten behoeve van de plaatsing van

twee extra emulsievaten in het bestaande productiegebouw. Dit is de tweede fase van

een gefaseerde aanvraag en bevat het onderdeel bouwen

Aanvraagdatum : 12 juli 2018

Besluitdatum : 5 september 2018

Bekendmaking : 5 september 2018

Zaaknummer : 999991062

 

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam op maandag t/m vrijdag van 08.00 - 16.00 uur na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, o.v.v. “Awb-bezwaar”.

 

Inlichtingen

Mevrouw I.J.M.C. Lucker van de DCMR, telefoon: 010 - 246 80 74.