Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 6759Overige overheidsinformatieKennisgeving beschikking Renewi Contrans B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.

 

Bedrijf : Renewi Contrans B.V.

Locatie : Nieuw Oranjekanaal 45, 3151 XL Hoek van Holland

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen, Bouwen en Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Voor : Het veranderen van (de werking van) de inrichting door het bouwen van een

overkapping ten behoeve van opslag van compost op het buitenterrein

Aanvraagdatum : 24 mei 2018

Besluitdatum : 6 september 2018

Bekendmaking : 6 september 2018

Zaaknummer : 999985388

 

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam op maandag t/m vrijdag van 08.00 - 16.00 uur na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, o.v.v. “Awb-bezwaar”.

 

Inlichtingen

De heer M.Y. Kaya van de DCMR, telefoon: 010 - 246 85 37.