Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 6755Beschikkingen | afhandelingProvincie Gelderland – verleende omgevingsvergunning – VDL Weweler - OLO 3799549 - Ecofactorij 10 te Apeldoorn

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Voor : het vervangen van een bestaande stikstoftank

Locatie : Ecofactorij 10 te Apeldoorn

Datum besluit : 11 september 2018

Datum verzending : 11 september 2018

Zaaknummer ODRN: W.Z18.107143.01

 

Inwerkingtreding besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie Rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

 

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;

d. de gronden van het bezwaar.

 

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op www.rechtspraak.nl.

 

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl/digitaalloket). Deze informatie is vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation" en is op te vragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

 

Wilt u meer weten?

Bel Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.