Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 6754Overige overheidsinformatieKennisgeving beschikking Archer Daniels Midland Europoort B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.

 

Bedrijf : Archer Daniels Midland Europoort B.V.

Locatie : Elbeweg 125, 3198 LC Rotterdam-Europoort

Activiteit : Bouwen

Voor : Het instandhouden van een tijdelijk katoorgebouw voor nogmaals 5 jaar

Aanvraagdatum : 31 juli 2018

Besluitdatum : 30 augustus 2018

Bekendmaking : 30 augustus 2018

Zaaknummer : 999993377

 

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam op maandag t/m vrijdag van 08.00 - 16.00 uur na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, o.v.v. “Awb-bezwaar”.

 

Inlichtingen

Mevrouw I.J.M.C. Lucker van de DCMR, telefoon: 010 - 246 80 74.