Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2018, 6753Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân, van 11 september, kenmerk 01556980, houdende regels omtrent het tijdvak en de openstellingsperiode van het Iepen Mienskipsfûns Openstellingsbesluit IMF 2018/3

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

 

gelet op de Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 2018,

 

besluiten als volgt:

 

 

Artikel 1 Wanneer kunt u subsidie aanvragen?

 • 1.

  Aanvragen kunnen worden ingediend met ingang van 17 september 2018 tot en met 12 oktober 2018 tot 17:00 uur.

 • 2.

  Aanvragen kunnen per post worden ingediend. Zie hiervoor op www.streekwurk.frl/imf.

Artikel 2 Hoeveel subsidie is er beschikbaar?

 • 1.

  Het subsidieplafond voor kleine maatschappelijke initiatieven en nieuwe evenementen per gebied bedraagt:

  • Waddeneilanden: € 62.500

  • Noordoost Fryslân: € 122.500

  • Noordwest Fryslân: € 122.500

  • Zuidwest Fryslân: € 0 1

  • Zuidoost Fryslân: € 142.500

 • 2.

  Het subsidieplafond voor grote maatschappelijke initiatieven per gebied bedraagt:

  • Waddeneilanden: € 230.000

  • Noordoost Fryslân: € 270.000

  • Noordwest Fryslân: € 270.000

  • Zuidwest Fryslân: € 200.000

  • Zuidoost Fryslân: € 250.000

Artikel 3 Beperking van de openstelling

 • 1.

  Met toepassing van artikel 1.5 van de Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 2018 wordt in de regio Zuidoost Fryslân geen subsidie verstrekt voor:

  • a.

   de aanleg van kunstgras, met inbegrip van daarmee samenhangende werkzaamheden;

  • b.

   de aanschaf van outdoor fitness apparaten.

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid onder a is niet van toepassing op de aanleg van kunstgrasvelden die een breed gebruik in de lokale gemeenschap zullen kennen en waarbij het initiatief aantoonbaar breed door die gemeenschap wordt gedragen.

 • 3.

  Met toepassing van artikel 1.5 van de Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 2018 wordt binnen de categorie grote maatschappelijke initiatieven, als bedoeld in artikel 1.2, aanhef en onder c, van die subsidieregeling, in de regio’s Noordwest Fryslân en Noordoost Fryslân geen subsidie verstrekt voor de aanleg van speeltoestellen op schoolpleinen met inbegrip van de daarmee samenhangende werkzaamheden.

 • 4.

  Met toepassing van artikel 1.5 van de Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 2018 wordt binnen de categorie grote maatschappelijke initiatieven, als bedoeld in artikel 1.2, aanhef en onder c, van die subsidieregeling, in de regio Zuidwest Fryslân geen subsidie verstrekt voor de aanleg van speeltoestellen op schoolpleinen en speelterreinen met inbegrip van de daarmee samenhangende werkzaamheden.

 • 5.

  Met toepassing van artikel 1.5 van de Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 2018 zijn niet subsidiabel de kosten die verband houden met:

  • a.

   loonkosten van de aanvrager;

  • b.

   de loonkosten van ingehuurde adviseurs zijn maximaal voor 50% subsidiabel voor zover zij in redelijke verhouding staan tot de uitgevoerde activiteit.

Artikel 4 Hoe worden de financiële middelen verdeeld?

De verdeling van de middelen vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.8 van de Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 2018.

Artikel 5 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit Openstellingsbesluit wordt aangehaald als Openstellingsbesluit IMF 2018/3 en treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad doch uiterlijk op 17 september 2018.

 • 2.

  Nadere details over de Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 2018 zijn te vinden via www.streekwurk.frl/imf. Op deze website staat ook de volledige tekst van de subsidieregeling, de beleidsregel subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns 2016, het aanvraagformulier en informatie over de aanvraagprocedure.