Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 6749Overige besluiten van algemene strekkingWijzigingsbesluit van de Subsidieplafonds 2018 voor diverse subsidieregels en beleidsregels

Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 4 september 2018 hebben vastgesteld:

 

Wijzigingsbesluit Subsidieplafonds 2018 voor diverse subsidieregels en beleidsregels

Artikel 1 Wijziging

 • 1.

  Het subsidieplafond van de Nadere subsidieregels structuurversterkende investeringen in gemeenschapsaccommodaties, wordt voor de looptijd van de Nadere subsidieregels structuurversterkende investeringen in gemeenschapsaccommodaties opgehoogd van € 686.000 naar € 1.672.000. Tevens wordt het einde van de looptijd van het subsidieplafond verlengd naar 31 december 2019.

   

 • 2.

  Het besluit Subsidieplafonds 2018 voor diverse subsidieregels en beleidsregels wordt als volgt gewijzigd:

  In de bijlage ‘Overzicht subsidieplafonds’ wordt bij ‘meerjarige subsidieregelingen’ het subsidieplafond voor de Nadere subsidieregels structuurversterkende investeringen in gemeenschapsaccommodaties gewijzigd:

  Cluster

  Naam subsidieregeling

  (Einde) looptijd subsidieplafond

  Hoogte subsidieplafond

  WL

  SUB

  Nadere subsidieregels structuurversterkende investeringen in gemeenschapsaccommodaties

  31 december 2019

  1.672.000

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt de dag na publicatie in het Provinciaal Blad in werking.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 4 september 2018.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

de secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA