Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 6748Beschikkingen | afhandelingProvincie Gelderland – Verlengingsbesluit omgevingsvergunning – OLO 3805943 – Waterschap Vallei en Veluwe (RWZI Harderwijk) - Lorentzstraat 5 te Harderwijk

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben besloten bij de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Voor : het realiseren van een veldopstelling met zonnepanelen

Locatie : Lorentzstraat 5 te Harderwijk

Datum besluit : 11 september 2018

Zaaknummer ODRN: W.Z18.108156.01

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via wabo@odrn.nl of telefoonnummer 024 751 77 00.