Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 6743Beschikkingen | aanvraagOntwerpbeschikking Wet Natuurbescherming, Gravendeelsedijk 175 en de Prins Willem Alexanderkade te Dordrecht

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat het voornemen bestaat om vergunning te verlenen voor het exploiteren en uitbreiden van een bedrijf voor de op- en overslag van bulkgoederen, stukgoederen, breakbulk en containers. De locatie betreft 's-Gravendeelsedijk 175, 3316 AS en de Prins Willem Alexanderkade te Dordrecht.

Zienswijze en inzage

De ontwerpbeschikking en de relevante documenten liggen vanaf 14 september 2018 zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Een zienswijze moet het zaaknummer 00524240, naam en adres van de indiener en de dagtekening bevatten.

Een zienswijze moet worden gezonden aan Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, of via e-mail: vergunningen@odh.nl.

Voor informatie over het inzien van de ontwerpbeschikking en de relevante documenten verwijzen wij u naar de contactgegevens op de website van de gemeente Dordrecht.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.