Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 6739Beschikkingen | aanvraagPlan Wet Bodembescherming, Jaagpad 87 te Rijswijk

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat op 4 september 2018 een saneringsplan is ontvangen. De locatie betreft Jaagpad 87, 2288 CJ te Rijswijk (zaaknummer 00529569).

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

Het plan ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk. De beschikking wordt later bekendgemaakt.