Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 6720Beschikkingen | afhandelingProvincie Limburg, besluit Wet bodembescherming Javastraat (weg), Geleen, LI188302668

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat zij hebben ingestemd met het evaluatieverslag van de uitgevoerde bodemsanering.

Locatie: Javastraat (weg), Geleen, kadastraal bekend gemeente Sittard-Geleen, sectie G, nummer 4471.

Datum besluit: 10 september 2018

Projectcode: LI188302668

Rechtsbescherming

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg; Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming; Postbus 5700; 6202 MA Maastricht.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl.

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Informatie

Vergunningen, Toezicht en Handhaving, tel. +31 43 389 76 49