Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 6715Beschikkingen | aanvraagOntwerpbeschikking Wet natuurbescherming, Baanhoekweg 22 te Dordrecht

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat het voornemen bestaat om de op 8 augustus 2017, kenmerk ODH-2017-00080528, verleende vergunning te splitsen, zodat er twee zelfstandige vergunningen zijn voor de bedrijfsactiviteiten. De locatie betreft Baanhoekweg 22, 3313 LA te Dordrecht.

Zienswijze en inzage

De ontwerpbeschikking en de relevante documenten liggen vanaf 13 september 2018 zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Een zienswijze moet het zaaknummer 00514475, naam en adres van de indiener en de dagtekening bevatten.

Een zienswijze moet worden gezonden aan Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, of via e-mail: vergunningen@odh.nl.

Voor informatie over het inzien van de ontwerpbeschikking en de relevante documenten verwijzen wij u naar de contactgegevens op de website van de gemeente Dordrecht.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.