Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2018, 6714Beschikkingen | afhandelingKennisgeving ontwerpbesluit op een aanvraag van een omgevingsvergunning voor de locatie Rijnlandstraat 6 in Zwolle

Op 26 juni 2018 ontvingen wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de locatie Rijnlandstraat 6 in Zwolle. Gedeputeerde Staten hebben het voornemen te besluiten dat de omgevingsvergunning wordt verleend. Het ontwerpbesluit is als bijlage opgenomen bij deze publicatie.

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf twee werkdagen na bekendmaking zes weken ter inzage bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor telefoonnummer 038 499 76 00 bellen.

In het besluit kunt u lezen over de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen.

Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 76 00.