Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 6709Beschikkingen | afhandeling[Provincie Limburg ontwerpbesluit Wet natuurbescherming]

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE LIMBURG

Naar aanleiding van het verzoek van de Stichting Faunabeheereenheid Limburg, ontvangen op 30 juli 2018,

verlenen hierbij aan:

Stichting Faunabeheereenheid (FBE) Limburg Postbus 960

6040 AZ ROERMOND

tel.: 0475-381733

info@fbelimburg.nl

ONTHEFFING

nr. 2018-03: Doden Haas

Van de verbodsbepalingen genoemd in:

 

 • 1.

  artikel 3.10 lid 1 sub a Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) voor wat betreft het opzettelijk doden van de haas.

 • 2.

  artikel 3.13 lid 4 Besluit natuurbescherming (hierna: Bnb) voor het doden van de haas met een geweer, en daarbij gebruik te maken van een kunstmatige lichtbron om in de nacht te schieten.

 • 3.

  artikel 3.15 lid 3 Bnb voor wat betreft het eveneens mogen doden van de haas met een geweer met kogelpatroon.

 • 4.

  artikel 3.16 lid 1 sub a Bnb voor het doden van het haas met een geweer voor zonsopgang en na zonsondergang.

Ter voorkoming van ernstige schade aan gewassen op de locatie: Vermeerderingstuinen, Tienrayseweg 9a, 5961 NK te Horst. Hierna het schadeperceel genoemd.

Daarbij wordt het gebruik van de volgende middelen toegestaan: het geweer (hagel en kogel), kunstlicht, jachtvogel en hond.

Deze ontheffing is geldig gedurende de periode van 31 augustus 2018 tot en met 14 oktober 2018.

Pagina f van 4 UITVOERING WET NATUURBESCHERMING ONTHEFFING

Er wordt slechts ontheven van de verbodsbepalingen voor zover wordt voldaan aan de voorschriften.

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden:

1. Van deze ontheffing mag alleen gebruik gemaakt worden op het betreffende schadeperceel met kapitaalsintensieve gewassen, binnen de afrastering.

2. De ontheffing mag uitsluitend worden gebruikt ter voorkoming van ernstige schade aan gewassen.

3. De volgende middelen zijn toegestaan: het geweer (hagel en kogel), kunstlicht, jachtvogel en honden (niet zijnde lange honden).

4. Van deze ontheffing mag gebruik worden gemaakt op zon- en feestdagen.

5. Van deze ontheffing mag gebruik worden gemaakt gedurende het gehele etmaal.

6. Het doden met een hagelgeweer geschiedt met een gladde loop met een kaliber van ten minste 24 en ten hoogste 12, korrelgrootte van hagel is maximaal 3,5 mm doorsnede en bevat geen metallisch lood.

7. Het doden met een kogelgeweer geschiedt met een getrokken loop met een kaliber van ten minste .22 inch of 5,58 mm. Het kogelgeweer mag voorzien zijn van een laserpointer.

8. Bij het inzetten van een jachtvogel op basis van deze ontheffing wordt enkel gebruik gemaakt van een jachtvogel die daarvoor wettelijk aangewezen is (havik, slechtvalk, woestijnbuizerd) en alléén door personen die in het bezit zijn van een valkeniersakte.

9. De machtiginghouder verleent medewerking aan eventueel gedurende de  ontheffingsperiode te starten veterinaire of wetenschappelijke onderzoeken en levert indien gevraagd actief een bijdrage aan het verzamelen van gedode dieren, monstername en gegevensverzameling.

10. Het gebruik van deze ontheffing is enkel toegestaan op gronden waarvoor de gebruiker van de ontheffing beschikt over de toestemming van de grondgebruiker voor het uitvoeren van populatiebeheer en/of schadebestrijding.

11. Deze deelontheffing kan worden doorgeschreven naar jachtaktehouders of houders van een valkeniersakte. De deelontheffing kan tevens worden doorgeschreven naar grondgebruikers of jachthouders die niet in het bezit zijn van een jachtakte of een valkeniersakte. Zij kunnen de ontheffing op hun beurt doorschrijven naar  jachtaktehouders of houders van een valkeniersakte. De FBE Limburg verstrekt schriftelijke toestemmingen (gebruikersontheffingen). Voorts dient een gewaarmerkt afschrift van de onderhavige ontheffing te zijn bijgevoegd. Dit gebruik van de ontheffing middels toestemming dient te geschieden met inachtneming van de voorschriften en beperkingen genoemd in deze ontheffing en met inachtneming van de aanvullende voorschriften en beperkingen in de toestemming. De toestemmingen kunnen worden verstrekt door tussenkomst van wildbeheereenheden. Toestemmingen dienen op naam van de betreffende jacht- of valkeniersaktehouder te worden gesteld. Aan het geven van schriftelijke toestemming voor het gebruik van de ontheffing mogen door de FBE Limburg, of door de eventueel tussenkomende wildbeheereenheid, enkel eisen dienend aan het doel van de ontheffing worden gesteld. Het verplichten van het lidmaatschap van enige organisatie almede het in rekening brengen van administratiekosten, behandelingskosten of andere kosten door FBE Limburg of door de eventueel tussenkomende wildbeheereenheid aan ontheffinggebruikers is niet toegestaan. Een gebruikersontheffing kan worden verstrekt voor doden en verontrusten, of enkel voor verontrusten. De jacht- of valkeniersaktehouders die in het bezit zijn van een toestemming tot ontheffinggebruik kunnen zich, bij het verrichten van de handelingen waarvoor de ontheffing is afgegeven, laten bijstaan door andere jacht- of valkeniersaktehouders die zich in de onmiddellijke nabijheid bevinden.

12. Het doorgeven van de toestemming aan andere jacht- of valkeniersaktehouders zonder dat de toestemminghouder bij het gebruik aanwezig is kan enkel wanneer  alle betrokken jacht- of valkeniersaktehouders in het bezit zijn van een kopie van de  gebruikersontheffing én een schriftelijke, door de toestemminghouder ondertekende en op naam gestelde verklaring, waarin de toestemminghouder de betrokken jacht- of valkeniersaktehouder toestemming verleent om van de ontheffing gebruik te maken. Van deze verklaring dient, voordat hiervan gebruik wordt gemaakt, een afschrift te worden verzonden naar de persoon of organisatie van wie de  toestemminghouder toestemming tot het ontheffinggebruik heeft gekregen.

13. Ten behoeve van de verplichte rapportage van de FBE Limburg aan de Provincie Limburg dient de ontheffinggebruiker aan de FBE Limburg te rapporteren volgens  de regels die zij hiervoor heeft opgesteld in de toestemming.

14. Het gebruik van deze gebruikersontheffing kan geheel of gedeeltelijk worden opgeschort wegens bijzondere weersomstandigheden.

15. De gebruikersontheffing kan te allen tijde worden geschorst, ingetrokken of gewijzigd en moet op eerste vordering aan ambtenaren van Politie, NVWA, de Provincie Limburg of door de minister van Veiligheid en Justitie aangewezen  opsporingsambtenaren ter inzage worden gegeven.

 • 16.

  Indien blijkt dat van deze deelontheffing gebruik wordt gemaakt in strijd met het  gestelde in de deelontheffing of de toestemming, wordt hiervan door de FBE  Limburg melding

  gemaakt bij de Provincie Limburg en kan de gebruikersontheffing onverwijld worden ingetrokken door de FBE Limburg.

   

Plaats: Maastricht

Datum: 31-08-2018

Gedeputeerde Staten van Limburg namens deze,

 

Ing. C.M.P. Salomons Clustermanager Natuur en Water