Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2018, 6705Beschikkingen | aanvraagKennisgeving melding vuurwerkevenement op meerdere data in novemer en december 2018 en januari 2019

Gedeputeerde Staten van Overijssel maken bekend dat zij een melding vuurwerkevenement op meerdere data in novemer en december 2018 en januari 2019hebben ontvangen.

Deze mededeling is geen beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Inspraak, terinzagelegging, zienswijze, bezwaar en beroep zijn niet van toepassing op de mededeling.

Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 76 00.