Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2018, 6703Overige besluiten van algemene strekkingBesluit tot bekendmaking van het subsidieplafond voor de Subsidieregeling herbestemming en sloop Fryslân 2018 tweede tranche

Gedeputeerde Staten hebben als doel gesteld om een aantrekkelijk woon- en leefmilieu te stimuleren in de kernen van de provincie Fryslân. De Subsidieregeling herbestemming en sloop Fryslân 2018 tweede tranche stimuleert het herbestemmen of slopen van bestaande panden, en levert daarmee een bijdrage aan bovenstaand doel. Daarbij is besloten:

 

  • het subsidieplafond voor de Subsidieregeling herbestemming en sloop Fryslân 2018 tweede tranche vast te stellen op: € 1.148.701,-;

  • dat het hiervoor vermelde subsidieplafond geldt voor aanvragen die worden ontvangen in het tijdvak van 17 september 2018 tot en met 28 december 2018;

  • dat de verdeling van de middelen overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.4 van de Subsidieregeling herbestemming en sloop Fryslân 2018 tweede tranche plaatsvindt. 

     

Nadere details over de Subsidieregeling herbestemming en sloop Fryslân 2018 tweede tranche zijn te vinden via https://www.fryslan.frl/subsidies/. Op deze website staat ook de volledige tekst van de regeling, de aanvraagformulieren en informatie over de aanvraagprocedure.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Fryslân van

4 september 2018.

 

Voorzitter drs. A.A.M. Brok

Secretaris R.E. Bouius – Riemersma, MBA MCM