Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2018, 6702Overige besluiten van algemene strekkingBesluit tot bekendmaking van de wijziging van het subsidieplafond voor de Subsidieregeling herbestemming en sloop Fryslân 2018

Overwegende dat het gelet op een aanstaande openstelling van de Subsidieregeling herbestemming en sloop Fryslân 2018 tweede tranche gewenst is om geen verdere uitvoering te geven aan de Subsidieregeling herbestemming en sloop Fryslân 2018, hebben Gedeputeerde Staten van Fryslân besloten:

 

het subsidieplafond voor de Subsidieregeling herbestemming en sloop Fryslân 2018, zoals gepubliceerd in het Provinciaal blad nr. 915/2018 gewijzigd vast te stellen op€ 0,- (nihil).

 

Nadere details over de Subsidieregeling herbestemming en sloop Fryslân 2018 zijn te vinden via https://www.fryslan.frl/subsidies/.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Fryslân van

4 september 2018.

 

Voorzitter drs. A.A.M. Brok

Secretaris R.E. Bouius – Riemersma, MBA MCM