Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 6687Beschikkingen | afhandelingProvincie Gelderland – Ontwerp Omgevingsvergunning - Gieterij Doesburg B.V. - Barend Ubbinkweg 2 te Doesburg

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn om maatwerkschriften te verbinden aan de omgevingsvergunning van Gieterij Doesburg B.V, Barend Ubbinkweg 2 te Doesburg.

 

De maatwerkvoorschriften hebben betrekking op het aspect geur van de op 2 juli 2004 verleende omgevingsvergunning.

 

Publicatie

Dit ontwerpbesluit wordt bekendgemaakt door de Provincie Gelderland op de landelijke website www.overheid.nl.

 

Daarnaast vindt publicatie plaats bij de gemeente Doesburg op de wijze die gebruikelijk is bij deze gemeente.

 

Mogelijkheid van inzien

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage:

- bij de gemeente Doesburg, Philippus Gastelaarsstraat 2, 6981 BH Doesburg, tijdens openingstijden.

 

- bij de provincie Gelderland; om het besluit bij de provincie Gelderland in te zien kunt u een afspraak maken met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via het emailadres wabo@odrn.nl of u kunt bellen naar telefoonnummer 024 - 751 77 00.

 

De eerste dag van de terinzagelegging is 12 september 2018.

 

Zienswijzen

Gedurende de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd.

 

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen, of aan wabo@odrn.nl, onder vermelding van zaaknummer W.Z17.107998.01 dat op de eerste bladzijde van het ontwerpbesluit staat vermeld. Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.

 

Beroep tegen het uiteindelijke besluit kan alleen worden ingediend, als er een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbend is bij het uiteindelijke besluit.