Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2018, 6686Beschikkingen | aanvraagKennisgeving melding vuurwerkevenement op 16 en 23 oktober 2018 op de locatie Coevorderweg 25 in Stegeren

Gedeputeerde Staten van Overijssel maken bekend dat zij een melding vuurwerkevenement op 16 en 23 oktober 2018 op de locatie Coevorderweg 25 in Stegerenhebben ontvangen.

Deze mededeling is geen beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Inspraak, terinzagelegging, zienswijze, bezwaar en beroep zijn niet van toepassing op de mededeling.

Nadere inlichtingen: team Vergunningverlening, 038 499 76 00.