Provinciaal blad van Noord-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantProvinciaal blad 2018, 6683Overige besluiten van algemene strekkingVervangingsregeling managementautoriteit Zuid-Nederland 2018

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, op grond van artikel 3, eerste lid, van de Wet van 22 januari 2014, houdende regels omtrent de uitvoering van Europese verordeningen inzake financiële bijdragen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Uitvoeringswet EFRO), bij besluit van 11 december 2014 door de minister van Economische Zaken, aangewezen als managementautoriteit, bedoeld in artikel 123, eerste lid, van Verordening (EU) 1303/2013, voor het Operationeel programma voor Zuid Nederland 2014-2020 (beschikkingsnummer C(2014)9525, op 5 december 2014 goedgekeurd door de Europese Commissie),

 

 

Besluit:

 

 • 1.

  De vervanging bij afwezigheid of verhindering van de functionarissen aan wie op grond van het Mandaatbesluit managementautoriteit Zuid-Nederland bevoegdheden toekomen inzake de uitvoering van het Operationeel programma voor Zuid Nederland 2014-2020 en de besteding van EFRO- en Rijksmiddelen, voor zover het die bevoegdheden betreft, als volgt te regelen:

  • a.

   het hoofd van Stimulus Programmamanagement wordt vervangen door de programmamanager Europese Programma’s van de provincie Noord-Brabant;

  • b.

   de directeur Europese Programma’s wordt vervangen door de Algemeen directeur van de provincie Noord-Brabant;

  • c.

   bij gelijktijdige afwezigheid of verhindering van het hoofd van Stimulus Programmamanagement en de programmamanager Europese Programma’s van de provincie Noord-Brabant wordt het hoofd van Stimulus Programmamanagement vervangen door de directeur Europese Programma’s.

 • 2.

  De vervangingsregeling managementautoriteit Zuid-Nederland in te trekken.

 • 3.

  Dit besluit in werking te laten treden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

 • 4.

  Dit besluit te publiceren in het Provinciaal Blad.

 

’s-Hertogenbosch, 4 september 2018

Het college van Gedeputeerde Staten voornoemd, in haar hoedanigheid als Managementautoriteit voor het operationeel programma Zuid-Nederland 2014-2020,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA