Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2018, 6678Overige besluiten van algemene strekkingProvincie Overijssel – Subsidieplafonds 2018

 

Besluit: dd. 11-09-2018

Kenmerk: 2018/0442966

Inlichtingen bij: Hilal Coskun

Telefoon: 038 – 499 8381

E-mail: H.Coskun@overijssel.nl

 

Kennisgeving

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

delen mee dat op basis van de artikelen 3:40 en 4:27 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, lid 1 en artikel 5, lid 1 van de Algemene subsidieverordening Overijssel 2005, het subsidieplafond voor 2018 voor de volgende subsidieparagraaf is vastgesteld:

 

Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017

 

Paragraaf 6.18 Kleinere evenementen 2019: € 175.000,-.

Onder voorbehoud van vaststelling door Provinciale Staten van de provinciale begroting 2019.

Volgorde van behandeling: in volgorde van vastgestelde prioriteit en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend vanaf 5 oktober 2018 en moet ontvangen zijn uiterlijk op 22 oktober 2018 voor 17.00 uur.

 

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking 1 dag na publicatie van dit provinciaal blad.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd.