Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2018, 6677Beschikkingen | afhandelingProvincie Zeeland - Verleende uitgebreide omgevingsvergunning voor ICL-IP Terneuzen B.V.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij aan ICL-IP Terneuzen B.V., gelegen aan de Frankrijkweg 6 te Terneuzen een omgevingsvergunning hebben verleend voor het verwerken van afstromen door middel van destillatie. In de omgevingsvergunning zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp.

 

De omgevingsvergunning ligt ter inzage vanaf 13 september 2018 tot en met 25 oktober 2018 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur.

 

Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend over de ontwerpomgevingsvergunning, de adviseurs die advies uitgebracht hebben over de ontwerpomgevingsvergunning en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerpomgevingsvergunning kunnen tot en met 25 oktober 2018 tegen de vergunning beroep instellen bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De vergunning treedt op 26 oktober 2018 in werking, tenzij een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer D.R. van Bloppoel, medewerker van RUD Zeeland, tel. 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-AOV170521 / 00177134.