Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2018, 6669VerordeningenWijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017

Besluit: 11 september 2018

Kenmerk: 2018/0442966

Inlichtingen bij: H. Coskun

Telefoon: 038 499 8381

E-mail: h.coskun@overijssel.nl

 

Kennisgeving

Gedeputeerde Staten van Overijssel delen mee dat het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 als volgt is gewijzigd:

Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017

Artikel I

Paragraaf 6.18 Kleinere evenementen 2018

De titel van paragraaf 6.18 komt als volgt te luiden: Paragraaf 6.18 Kleinere evenementen 2019

 

Artikel 6.18.2 Criteria:

Sub c wordt toegevoegd:

 

 • c.

  als sprake is van een bestaand jaarlijks cultuur- of sportevenement dan vindt deze plaats in 2019, een periodiek terugkerend cultuur- of sportevenement vindt plaats in 2019 of 2020.

Artikel 6.18.4 Subsidiable kosten

In de titel wordt ‘subsidiable’ vervangen door: subsidiabele

Artikel 6.18.5 Indieningstermijn aanvraag

In lid 1 wordt ’16 oktober 2017’ vervangen door: 5 oktober 2018

 

en ‘6 november 2017’ vervangen door: 22 oktober 2018

Artikel 6.18.6 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening

‘2018’ wordt vervangen door: 2019

Artikel 6.18.10 Weigeringsgronden

In sub a wordt:

 

 • -

  achter ‘aanvraag voor’ toegevoegd: een evenement dat betrekking heeft op

 • -

  achter ‘rommelmarkt,’ toegevoegd: avondvierdaagse,

 • -

  achter ‘4 mei-herdenking,’ toegevoegd: 5-meiviering,.

Aan sub c wordt de volgende toelichting toegevoegd:

 

Toelichting: Het gaat om de totale begrote kosten van het gehele evenement, inclusief de kosten die zijn begroot voor bijvoorbeeld de voorbereiding of verbetering van het evenement.

Artikel II

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking 1 dag na publicatie in het Provinciaal blad.

Gedeputeerde Staten voornoemd