Provinciaal blad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtProvinciaal blad 2018, 6666Beschikkingen | aanvraagProvincie Utrecht, Milieueffectrapportage, m.e.r.-beoordeling voor de dijkversterking Vianen

Deze advertentie geeft informatie over een project dat gevolgen kan hebben voor het milieu. Woont of werkt u in de buurt, dan kan het voor u van belang zijn de advertentie te lezen.

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht maken bekend dat Waterschap Rivierenland. een verzoek heeft gedaan voor een m.e.r.-beoordeling voor de dijkversterking bij Vianen, (van dijkpaal VY060 tot aan de A 27).

 

M.e.r.-beoordelingsbesluit

De conclusie van de beoordeling van de aanmeldingsnotitie voor de m.e.r. is dat er zich vanwege de voorgenomen dijkversterking geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zullen voordoen die het opstellen van een milieueffectrapport (MER) noodzakelijk maken.

Tegen het besluit dat geen MER noodzakelijk is kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tenzij dit besluit een belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft. Andere belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen dit besluit kenbaar maken tijdens de rechtsbeschermingsprocedure in het kader van de goedkeuring van het projectplan ingevolge de Waterwet.

 

Ter inzage

De stukken liggen in de periode van 12 september tot 24 oktober 2018 elke werkdag van 09.00 tot 16.00 uur ter inzage in het Provinciehuis aan de Archimedeslaan 6 (bij het Servicecentrum) te Utrecht.

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de provincie Utrecht, mw. T. Buurman, team Bodem en Milieu, tel. 030 2583168, (e-mail: trix.buurman@provincie-utrecht.nl.) of dhr. P Beerling, team Water, tel. 030 - 258 20 03.

 

Utrecht, 6 september 2018