Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 6663Overige overheidsinformatieOproep Provinciale Statenvergadering

Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland,

 

gelet op artikel 19 van de Provinciewet en artikel 10 van het Reglement van Orde;

 

maakt bekend dat de leden van Provinciale Staten zijn opgeroepen voor een vergadering op woensdag

19 september 2018 te 10.00 uur in de statenzaal van het provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag.

 

Aan de orde komen:

 

Regeling van de werkzaamheden.

Bespreekstukken:

Statenvoorstel tot vaststellen definitief Voorkeursalternatief Duinpolderweg (7111)

 

Hamerstukken:

Statenvoorstel tot vasstelling Subsidieplafond Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Z-H (7110)

 

Verslag van vorige vergadering(en):

Vaststelling notulen vergadering van Provinciale Staten van 27 juni 2018

 

Inspreekrecht

De mogelijkheid bestaat om aan het begin van de vergadering over de op de agenda vermelde bespreekstukken in te spreken. Een verzoek om te mogen inspreken moet ten minste 48 uur voor de vergadering schriftelijk bij de voorzitter zijn ingediend onder vermelding van het onderwerp.

Het verzoek moet worden geadresseerd aan:

 

De voorzitter van Provinciale Staten van Zuid-Holland

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW DEN HAAG

statengriffie@pzh.nl

Den Haag, 6 septemberi 2018.