Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2018, 6655Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Bruchterweg 88 W A3 in Hardenberg

Gedeputeerde staten van Overijssel delen mee dat zij op 15 juni 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen. De aanvraag gaat oververvanging van4 silo's voor de locatie Bruchterweg 88 W A3 in Hardenberg en wordt behandeld volgens de reguliere procedure.

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben besloten om de beslistermijnvoor deze aanvraag, met 6 weken te verlengen. Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. Voor meer informatie over de procedure en het toesturen van documenten kunt u telefoonnummer 038 499 76 00 bellen.

Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 76 00.