Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 6645Overige besluiten van algemene strekkingStart m.e.r.-procedure Sterke Lekdijk, Notitie Reikwijdte en Detailniveau

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht maken mede namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) bekend dat gestart wordt met de m.e.r.-procedure voor het project Sterke Lekdijk. Hiervoor is door HDSR een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld.

Aanleiding

De Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven – een primaire waterkering - beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstromingen. De dijk voldoet niet aan de nieuwe wettelijke veiligheidseisen uit 2017. Daarom is HDSR – als beheerder van de dijk - het project Sterke Lekdijk gestart. De 55 kilometer lange dijk is opgedeeld in 7 delen, die in 7 overeenkomstige deelprojecten worden versterkt. Verwacht wordt dat rond 2021 de versterkingsmaatregelen van het eerste deelproject worden afgerond en in 2028 de versterking van het laatste deelproject. De dijkversterking vindt plaats in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, dat onderdeel uitmaakt van het Deltaprogramma. Meer informatie over het project kunt u ook vinden op de website van HDSR: www.destichtserijnlanden.nl/sterkelekdijk

Procedure

HDSR stelt voor de dijkversterking per deeltraject een projectplan Waterwet op. Hierin staat hoe de dijkversterking wordt uitgevoerd. Voorafgaand hieraan stelt het waterschap in principe per deeltraject een Milieueffectrapport (MER) op. Het MER brengt de milieueffecten van het project in beeld, zoals op het gebied van gebruikswaarde, natuur, landschap, bodem, cultuurhistorie, veiligheid, etc. Door middel van het MER krijgt het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming. De NRD is de eerste stap van de procedure voor de milieueffectrapportage. Er is één NRD voor alle deelprojecten opgesteld. Deze geldt dus als basis voor de uitwerking van alle deelprojecten. De NRD beschrijft de achtergrond, het doel en de aanpak van het proces dat moet leiden tot een keuze voor een besluit over de wijze waarop de dijkverbetering zal plaatsvinden. Belangrijke onderwerpen hierbij zijn welke ontwerpstappen worden gevolgd en hoe de milieugevolgen van de alternatieven worden onderzocht.

De provincie Utrecht coördineert de procedure rond de m.e.r. en de verschillende uitvoeringsbesluiten voor alle 7 deelprojecten, waarbij zij dat voor deeltraject Salmsteke –Schoonhoven mede namens provincie Zuid-Holland doet.

Communicatie en participatie

Belanghebbenden zijn in 2017 door HDSR geïnformeerd over het voornemen van de dijkversterking met nieuwsbrieven en openbare informatiebijeenkomsten. HDSR stelt prijs op uw inbreng in het project Sterke Lekdijk, en nodigt u daarom uit om mee te denken over de wijze waarop de dijk het beste kan worden versterkt. Gezien de lange looptijd en het grote gebied maakt HDSR per deelproject duidelijk wanneer en hoe u kunt participeren in het vervolgproces van het opstellen van de dijkversterkingsplannen.

Inspraak Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De NRD is te downloaden als pdf. Aanvullend is de NRD als een interactief en digitaal document beschikbaar, dat u kunt vinden op de website van HDSR : www.destichtserijnlanden.nl/sterkelekdijk

Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om te reageren op de NRD. Dat kan van 12 september tot 24 oktober 2018. Schriftelijke zienswijzen kunt u , onder vermelding van uw naam en adresgegevens, indienen bij de Provincie Utrecht, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht of per e-mail aan trix.buurman@provincie-utrecht.nl. Als u niet wilt dat uw gegegevens openbaar worden gemaakt, dan kunt u dit in de zienswijze aangeven. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met het secretariaat Leefomgeving van de provincie Utrecht, tel. 030 2589011. Met vragen over het project kunt u contact opnemen met dhr. J.W. Vrolijk (omgevingsmanager HDSR), tel. +3130 209 7293.

Daarnaast ligt de pdf van de NRD ter inzage bij:

  • Provincie Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht, elke werkdag van 09.00 tot 16.00 uur;

  • Provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag, tijdens kantooruren;

  • Hoogheemraadschap De Stichtste Rijnlanden, Poldermolen 2 te Houten. Voor meer informatie belt u naar het klant contact centrum op nummer 030-209 7361 voor een afspraak;

  • De gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Houten, Nieuwegein, Ijsselstein, Lopik en Krimpenerwaard, op de gebruikelijke plekken voor terinzagelegging van stukken.

Vervolg

Alle zienswijzen worden opgenomen in een Nota van Beantwoording, opgesteld door de provincie Utrecht. HDSR zal deze meenemen in het op te stellen MER. In een latere fase, als de ontwerpprojectplannen ter inzage liggen, is er nog de gelegenheid om op het MER te reageren.

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, mede namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.