Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 6625Beschikkingen | afhandelingKennisgeving Ontwerpbesluit ontheffing stortverbod afvalstoffen artikel 10.63 Wet milieubeheer Halve Raak 11 in Boskoop

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat een ontwerpbesluit is vastgesteld op de aanvraag met kenmerk 2018208989. Het betreft een ontheffingsverzoek voor een slootdemping tussen twee kwekerijpercelen op de locatie Halve Raak 11 in Boskoop. In het ontwerpbesluit wordt de ontheffing toegekend.

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de gemeente Alphen aan den Rijn. Het adres en de openingstijden van het gemeentehuis kunt u vinden op de website van de betreffende gemeente. De inzageperiode is zes weken en start op de eerste werkdag na de publicatiedatum van deze bekendmaking.

Procedure

Gedurende de inzagetermijn kunt u uw zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. U kunt uw zienswijze richten aan ODMH, postbus 45, 2800 AA Gouda, of via e-mail: info@odmh.nl. Vermeldt u daarbij het kenmerk 2018208989. Na afloop van de inzagetermijn wordt een definitief besluit op de aanvraag genomen. Bij de bekendmaking van het definitieve besluit zullen wij u nader informeren over de vervolgprocedure.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Team Vergunningen milieu van de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.