Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 6624Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit ontheffing stortverbod afvalstoffen artikel 10.63 Wet milieubeheer Toegangseweg 38 in Boskoop

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat een besluit is genomen op de aanvraag om ontheffing van het stortverbod afvalstoffen voor de locatie Toegangseweg 38 in Boskoop. De ontheffing is toegekend. Dit besluit is geregistreerd onder kenmerk 2018158172.

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de gemeente Alphen aan den Rijn. Het adres en de openingstijden van het gemeentehuis kunt u vinden op de website van de betreffende gemeente. De inzageperiode is zes weken en start op de eerste werkdag na de publicatiedatum van deze bekendmaking. Een dag na de start van inzageperiode start de beroepstermijn. De inzageperiode en beroepstermijn eindigen zes weken na de start van de beroepstermijn.

Beroep

Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van zes weken een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het beroep bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent.

Een beroepschrift kan ook digitaal worden ingesteld op https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Het indienen van beroep betekent overigens niet dat het besluit niet geldt.

Voorlopige voorziening

Indien er een spoedeisend belang is, kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Er kan alleen een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend als ook beroep is ingesteld.

Een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden aangevraagd op https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Aan de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Team Vergunningen milieu van de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.