Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 6598Beschikkingen | aanvraagProvincie Gelderland Wet bodembescherming locatie Borculoseweg 30 in Barchem.

Vaststelling besluit bodemsanering

Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij de ernst van het geval van bodemverontreiniging en de spoedeisendheid van de sanering hebben vastgesteld ingevolge de Wet bodembescherming van een bodemverontreiniging aan de Borculoseweg 30 te Barchem. Plaatselijk is in het grondwater een sterk verhoogde concentratie voor barium en nikkel aanwezig .

 

Mogelijkheid van inzien

De besluit en bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken na de publicatiedatum ter inzage.

Kopieën van de stukken worden op verzoek toegestuurd. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Provincieloket, telefoon (026) 359 99 99.

De ter inzage gelegde stukken kunt u ook op afspraak inzien in het Provinciehuis. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met het Provincieloket. In alle gevallen dient u het zaaknummer 2018-009842te vermelden.

 

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn bezwaar maken tegen het besluit, onder vermelding van zaaknummer 2018-009842. Meer informatie hierover is vermeld aan het slot van het besluit zelf.

 

Wilt u meer weten?

Bel het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99.

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland