Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 6490Overige besluiten van algemene strekkingNadere subsidieregels pilot “Op gen Hoes”

Gedeputeerde Staten van Limburg

 

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 28 augustus 2018 hebben vastgesteld:

 

Nadere subsidieregels pilot ‘Op gen Hoes’

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  asbestsanering: verwijdering en afvoering van asbesthoudende toepassingen in het dak van de woning;

 • b.

  dakherstel: werkzaamheden die noodzakelijk zijn om het dak van de betreffende woning te herstellen ten gevolge van de asbestsanering;

 • c.

  Op gen Hoes: een wijk in de gemeente Brunssum, bestaande uit 110 huishoudens in de straat Op gen Hoes;

 • d.

  pilot: vanuit het aanvalsplan Asbest en Energie is de woonwijk Op gen Hoes voorgedragen als pilotwijk om de asbestsanering collectief aan te pakken. Uit de pilot zal moeten blijken of de asbestsanering collectief aangepakt kan worden en uitrolbaar is voor overige woonwijken met asbest.

 • e.

  woning: een gebouwde woning geschikt en bestemd voor permanente bewoning.

Artikel 2 Doelstelling/ doel van de regeling

Doelstelling van deze subsidieregeling is het stimuleren van collectieve asbestsanering en verduurzaming van de woningen in de wijk Op gen Hoes te Brunssum, ten behoeve van de pilot ‘Op gen Hoes’.

Artikel 3 Doelgroep/ aanvrager

Voor subsidie kan uitsluitend de eigenaar of huurder van een bestaande woning in de wijk Op gen Hoes te Brunssum in aanmerking komen.

Hoofdstuk 2 Criteria

Artikel 4 Subsidiecriteria

 • 1.

  Asbestsanering en dakherstel zijn nog niet gerealiseerd vóór de inwerkingtreding van deze subsidieregeling. Naast asbestsanering en het dakherstel, dient minimaal één van onderstaande duurzaamheidsmaatregelen te worden gerealiseerd aan of in de betreffende bestaande woning om in aanmerking te komen voor subsidie:

  • zonnepanelen of zonneceldakpannen gemonteerd op of aan de woning- of elders (bijvoorbeeld zonnepark, zonneveld, zonnedak) waarbij aantoonbaar is dat de energieopwekking ten goede komt aan de bestaande woning waarvoor de stimuleringslening wordt aangevraagd;

  • zonneboiler met een opbrengst van ten minste 1,5 GJ per jaar, zoals dient te blijken uit het zonnekeurcertificaat, opbrengstverklaring of gelijkwaardigheidsverklaring;

  • bodem- en/of vloerisolatie met een warmteweerstand (Rd) van ten minste 3,5 m² K/W;

  • dakisolatie met een warmteweerstand (Rd) van ten minste 3,5 m2 K/W;

  • dakisolatie groen met minimaal 8 m² beplanting aan het dakoppervlak;

  • spouwmuurisolatie met een warmteweerstand (Rd) van ten minste 1,1 m² K/W;

  • gevelisolatie aan de binnen- of buitenzijde met een warmteweerstand (Rd) van ten minste 3,5 m² K/W;

  • hoogrendementsglas met een warmtegeleiding van minder dan U= 1,2 W/m² K;

  • isolerende deuren met een warmtegeleiding van minder dan U= 2,0 W/m² K en gevelpanelen met een warmtegeleiding van minder dan 0,7 W/m²K;

  • micro-wkk of HRe-ketel met een thermisch vermogen van ten minste 100% en een elektrisch rendement van ten minste 15%;

  • hoog rendement verwarmingssysteem (HR-ketel/ laag temperatuur verwarmingssysteem);

  • warmtepomp (grondgebonden of lucht/water), bestemd als hoofd- of basisverwarming van een woning en niet primair gericht op actieve koeling of verwarming van tapwater. De warmtepomp is onderdeel van een verwarmingstoestel. Het verwarmingstoestel is uitgerust met een lucht-waterwarmtepomp, grond-waterwarmtepomp, water-waterwarmtepomp, hybride waterwarmtepomp of warmtepompboiler. Lucht-luchtwarmtepompen zijn uitgesloten;

  • verbetering van de Energie Index (EI) door gecertificeerd EPA-adviseur met ten minste 0,75 verbetering;

  • een biomassaketel, bestemd voor ruimteverwarming en/of de warmtapwatervoorziening, of een op houtachtige biomassa gestookte kachel (pellet kachels en pellet ketels) voor de productie van warmte met een opwekkingsrendement van ten minste 85% en een emissie die voldoet aan de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR);

  • waterzijdig inregelen van het verwarmingssysteem;

  • accusysteem voor energieopslag (v.b. Tesla accu);

  • LED-verlichting (LED lampen, LED trafa’s, LED dimmers);

  • infrarood panelen voor verwarming;

  • grijswatersysteem;

  • warmteterugwinning (WTW) voor douches en douchebakken. WTW uit afvalwater met een rendement van ten minste 50% resp. uit ventilatielucht met een rendement van ten minste 90%;

  • energiezuinige gelijkstroompomp en/of gelijkstroomventilator;

  • a-label pomp voor vloerverwarming;

  • vraaggestuurde ventilatie, zowel de mechanische afzuiging met natuurlijke toevoer als gebalanceerde ventilatie kunnen ‘vraaggestuurd’ uitgevoerd worden. De hoeveelheid CO2 wordt gemeten wat een indicatie is hoeveel er geventileerd moet worden;

  • afkoppeling, infiltreren en opvangen van hemelwater, dit kan middels het opvangen van hemelwater in een regenton of een ondergrondse infiltratiekrat of het aanbrengen van een grindpakket in de bodem, of het verwijderen van verharding en ter plaatse aanbrengen van beplanting;

 • 2.

  Indien asbestsanering en dakherstel reeds gerealiseerd zijn voor de inwerkingtreding van deze subsidieregeling, kan de aanvrager in aanmerking voor subsidie indien dit kan worden aangetoond middels een factuur en betaalbewijs, én ook minimaal één van de duurzaamheidsmaatregelen aan of in de betreffende bestaande woning, volgens artikel 4 het eerste lid heeft/zal gerealiseerd/realiseren;

 • 3.

  Per woning wordt niet meer dan eenmaal subsidie verstrekt binnen deze regeling.

Artikel 5 Verplichting

Zowel de asbestsanering, het dak herstel als de duurzaamheidsmaatregel volgens artikel 4, eerste lid, dienen uiterlijk binnen 12 maanden na subsidieverstrekking gerealiseerd (volledig uitgevoerd) te zijn. De subsidieaanvrager dient uiterlijk binnen 6 weken na realisatie middels een factuur en betaalbewijs aan te tonen dat voldaan is aan de verplichting zoals gesteld in het eerste lid. Indien dit niet aangetoond kan worden, zal de subsidie (deels) worden teruggevorderd.

Artikel 6 Afwijzingsgronden

In aanvulling op artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v., wordt de subsidieaanvraag afgewezen, indien:

 • a.

  de aanvraag niet is ingediend door de aanvrager zoals gesteld in artikel 3;

 • b.

  niet wordt voldaan aan alle criteria zoals gesteld in artikel 4;

 • c.

  de Provincie Limburg dezelfde activiteit al op een andere wijze subsidieert en/of;

 • d.

  de subsidieaanvraag buiten de termijn, zoals gesteld in artikel 11, is ontvangen.

Hoofdstuk 3 Financiële aspecten

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1.

  Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond van deze nadere subsidieregels voor de looptijd van deze regeling vast.

 • 2.

  De wijze van verdeling van het subsidieplafond kunt u raadplegen op www.limburg.nl/subsidies > subsidieplafonds.

Artikel 8 Subsidiabele kosten

De kosten voor asbestsanering aan het dak en de kosten voor het herstellen van het dak als gevolg van de sanering zijn subsidiabel waarbij geldt dat de kosten moeten zijn gebaseerd op geldige offertes/ facturen.

Kosten voor de verplicht te realiseren duurzaamheidsmaatregel(en) zijn niet subsidiabel. Voor deze kosten kan mogelijk wel een lening worden aangevraagd onder toepassing van de Verordening Stimuleringslening Duurzaam Thuis.

Artikel 9 Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag is maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten voor asbestsanering en het dakherstel zoals omschreven in artikel 8 en bedraagt maximaal € 7000,00 per woning.

Hoofdstuk 4 Aanvraagprocedure

Artikel 10 Indienen aanvraag

 • 1.

  Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met gebruikmaking van het standaard aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl/subsidies > actuele subsidieregelingen.

 • 2.

  De aanvraag dient een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend standaard aanvraagformulier te bevatten en te zijn voorzien van alle bijlagen zoals aangegeven in het formulier en dient te worden verzonden naar het op het formulier aangegeven adres (Gedeputeerde Staten van Limburg, Cluster Subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht).

Artikel 11 Termijn voor indienen aanvraag

 • 1.

  De subsidieaanvraag dient uiterlijk op 30 november 2018 door Gedeputeerde Staten te zijn ontvangen.

 • 2.

  Voor de datum van ontvangst is de datum van de ontvangststempel van Provincie Limburg bepalend.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 12 Hardheidsclausule

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.

Artikel 13 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

 • 2.

  Deze subsidieregeling vervalt met ingang van 1 december 2018, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidieaanvragen die voor die datum zijn ontvangen en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Nadere subsidieregels pilot Op gen Hoes”.

   

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 28 augustus 2018

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

de heer drs. G.H.E. Derks MPA