Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 6477VerordeningenBesluit van Gedeputeerde Staten van 4 september 2018, PZH-2018-657470408, tot vaststelling van het Openstellingsbesluit 2018 tweede tranche voor de Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland

Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland,

 

Gelet op artikel 2.3 van de Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland;

 

Besluiten:

 

vast te stellen:

Openstellingsbesluit 2018 tweede tranche Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland

 

Artikel 1 Aanvraagperiode

Subsidie als bedoeld in paragraaf 3. 'Subsidie voor overige winkel- en centrumgebieden’ van de Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland kan worden aangevraagd van 17 september 2018 tot en met 14 december 2018.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit 2018 tweede tranche Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland.

 

 

Den Haag, 4 september 2018,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

 

drs. H.M.M. Koek, secretaris

 

drs. J. Smit, voorzitter