Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2018, 6467Beschikkingen | afhandelingProvincie Zeeland - Vergunning Wet natuurbescherming Roompot en Roggenplaat

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij de vergunning aan Rijkswaterstaat hebben verleend in het kader van artikel 2.7 tweede lid, van de Wet natuurbescherming  voor het winnen van zand in de Roompot en het uitvoeren van een zandsuppletie van 11,2 ha op de Roggenplaat als compensatiemaatregel, in het Natura 2000-gebied Oosterschelde.

 

Ter inzage

Het besluit ligt gedurende 6 weken na de publicatiedatum ter inzage. U kunt op afspraak de stukken inzien in het Provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. U kunt hiervoor contact opnemen met het informatiecentrum: 0118-631011. Kopieën van stukken worden op verzoek toegestuurd. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met het informatiecentrum. In alle gevallen dient u het (zaak)nummer ZK17000188 / 18020615 te vermelden.

 

Beroep

Belanghebbenden die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend of die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit, kunnen tot zes weken na bekendmaking van de vergunning beroep instellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Crisis- en herstelwet

Op het besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

 

Voorlopige voorziening

Krachtens artikel 6.16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan – als tegen dit besluit beroep wordt aangetekend – ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht bij de rechtbank Zeeland-Brabant, locatie Breda, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend, indien – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dit vereist.