Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 6343Overige besluiten van algemene strekkingNadere subsidieregels renovatie openlucht zwembaden

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 21 augustus 2018 hebben vastgesteld:

NADERE SUBSIDIEREGELS RENOVATIE OPENLUCHT ZWEMBADEN

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Openbaar toegankelijk: voor iedereen (rechtstreeks) toegankelijk, waaronder personen met een beperking.

 • 2.

  Openlucht zwembad: een openbaar toegankelijk niet overdekt zwembad met als hoofdactiviteit zwemmen. Semi openbare zwembaden in hotels, campings en bungalowparken en therapiebaden vallen buiten deze regeling.

 • 3.

  Renovatie: noodzakelijke en urgente aanpassingen aan het openlucht zwembad die gericht zijn op het exploitabel maken en/of houden van het openlucht zwembad.

Artikel 2 Doelstelling/doel van de regeling

Doel van deze subsidieregeling is het voor de toekomst exploitabel maken en/of houden van in de Nederlandse provincie Limburg gelegen openlucht zwembaden die door de inzet van vrijwilligers draaiende wordt gehouden, door een bijdrage te leveren in de kosten van renovatie om zo sluiting te voorkomen.

Artikel 3 Aanvrager

Eigenaren van openlucht zwembaden kunnen binnen deze regeling voor subsidie in aanmerking komen.

Hoofdstuk 2 Criteria

Artikel 4 Subsidiecriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, gelden de volgende criteria:

 • 1.

  Het openlucht zwembad wordt of zal door vrijwilligers worden geëxploiteerd.

 • 2.

  Er moet sprake zijn van een renovatie die gericht is op het exploitabel maken en/of houden van het openlucht zwembad door vrijwilligers, om sluiting te voorkomen.

 • 3.

  De gemeente ondersteunt de renovatie van het openlucht zwembad financieel.

 • 4.

  Per gemeente wordt maximaal 1 keer subsidie verstrekt.

Artikel 5 Verplichting

De renovatie moet voor het zwemseizoen 2019 van het betreffende openlucht zwembad zijn afgerond.

Artikel 6 Afwijzingsgronden

In aanvulling op artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v., wordt de subsidieaanvraag afgewezen, indien:

 • a.

  het project niet aansluit bij de doelstelling van deze nadere subsidieregels zoals gesteld in artikel 2;

 • b.

  de aanvraag niet is ingediend door de aanvrager zoals gesteld in artikel 3;

 • c.

  niet wordt voldaan aan alle criteria zoals genoemd in artikel 4; en/of

 • d.

  de subsidieaanvraag is ontvangen buiten de periode zoals vermeld in artikel 11.

Hoofdstuk 3 Financiële aspecten

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1.

  Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor de looptijd van deze Nadere subsidieregels renovatie openlucht zwembaden vast.

 • 2.

  De wijze van verdeling van het subsidieplafond kunt u raadplegen op www.limburg.nl/subsidies > subsidieplafonds.

Artikel 8 Subsidiebedrag

 • 1.

  De vast te stellen subsidie bedraagt maximaal 25% van de subsidiabele kosten voor de renovatie met een maximum van € 20.000,00.

 • 2.

  De te verstrekken subsidie zal nooit hoger zijn dan de financiële bijdrage van de gemeente voor de renovatie van het betreffende openlucht zwembad.

Artikel 9 Subsidiabele kosten

Subsidiabel zijn de kosten voor werkzaamheden, maatregelen en/of voorzieningen, die gericht zijn op de renovatie van het openlucht zwembad voor zover deze noodzakelijk (sober en doelmatig) en urgent zijn, ter voorkoming van sluiting van het openlucht zwembad.

Hoofdstuk 4 Aanvraagprocedure

Artikel 10 Indienen aanvraag

 • 1.

  Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met gebruikmaking van het standaard aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl/subsidies > actuele subsidieregelingen.

 • 2.

  De aanvraag dient een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend standaard aanvraagformulier te bevatten en te zijn voorzien van alle bijlagen zoals aangegeven in het formulier en dient te worden verzonden naar het op het formulier aangegeven adres (Gedeputeerde Staten van Limburg, Cluster Subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht).

Artikel 11 Termijn voor indienen aanvraag

 • 1.

  De subsidieaanvraag dient uiterlijk 31 januari 2019 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  Voor de datum van ontvangst is de datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg

 • 3.

  bepalend.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 12 Hardheidsclausule

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.

Artikel 13 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel

 • 1.

  Deze Nadere subsidieregels treden in werking met ingang van de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad.

 • 2.

  Deze Nadere subsidieregels vervallen met ingang van 1 februari 2019, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidieaanvragen die vóór die datum zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Nadere subsidieregels renovatie openlucht zwembaden”.

   

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 21 augustus ’18

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

de heer drs. G.H.E. Derks MPA