Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2018, 6331Beschikkingen | afhandelingProvincie Zeeland - Vergunning Wet natuurbescherming, Melkveebedrijf Blankers, Zwagermanweg 8. 4364 SH te Grijpskerke

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 34 in het kader van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Melkveebedrijf Blankers voor exploitatie en uitbreiding van de melkrundveehouderij gevestigd aan de Zwagermanweg 8 te Grijpskerke in de nabijheid van Natura gebied Manteling van Walcheren.

 

Ter inzage

De soortaanvraag ligt 6 weken na de publicatiedatum ter inzage. U kunt op afspraak de stukken inzien in het Provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. U kunt hiervoor contact opnemen met het informatiecentrum: 0118-631011. Kopieën van stukken worden op verzoek toegestuurd. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met het informatiecentrum. In alle gevallen dient u het zaaknummer ZK18000071 te vermelden.

 

Beroep

Belanghebbenden die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend of die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit, kunnen tot zes weken na bekendmaking van de soortaanvraag beroep instellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Krachtens artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan – als tegen dit besluit beroep wordt aangetekend – ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht bij de rechtbank Zeeland-Brabant, locatie Breda, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend, indien – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dit vereist.