Elfde wijzigingsregeling Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidie verordening;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 14 april 2015 de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016 hebben vastgesteld;

 

Overwegende dat € 150.000 beschikbaar is gesteld voor subsidieverlening voor projecten met beheeractiviteiten gericht op behoud en versterking van het leefgebied water binnen het werkgebied van het waterschap Aa en Maas;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten van de gelegenheid gebruik maken een omissie in de regeling te herstellen;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten daarom de subsidieregeling wensen te wijzigen;

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel I Wijzigingen

De Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016 wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

In artikel 3.6b, onderdeel c, wordt “€ 0” vervangen door: € 150.000.

 

B.

In artikel 3.10 wordt “vier” vervangen door: drie.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel III Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Elfde wijzigingsregeling Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016.

 

’s-Hertogenbosch, 7 augustus 2018

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Naar boven