Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 5993Beschikkingen | afhandelingKennisgeving ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit weiland nabij Godevaertshoef in Bergambacht

De omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend ten aanzien van de locatie weiland nabij Godevaertshoef in Bergambacht dat is besloten de toestemming voor het tot ontbranding brengen van professioneel vuurwerk op {{DATUM}} wordt toegekend.

 

Inzien

De stukken liggen niet formeel ter inzage. Het besluit en de daarbij behorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien bij de ODMH, Thorbeckelaan 5 te Gouda (telefoon 088 54 50 000). Deze procedure heeft kenmerk 2018131238.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van verzending een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland, postbus 90602, 2509 LP Den Haag t.a.v. het Awb secretariaat. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van de bezwaren bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

 

Voorlopige voorziening

Indien er een spoedeisend belang is, kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het verzoek bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Er kan alleen een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend als ook bezwaar is gemaakt.

Een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden aangevraagd op https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Team Vergunningen milieu van de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.