Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2018, 5982Beschikkingen | aanvraagWaddenzee – Gemeente Ameland en Súdwest-Fryslân Bekendmaking vergunning gebiedsbescherming Wet natuurbescherming

Ontvangen van: SeaQurrent Holding B.V. een aanvraag om een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming.

Betreft: twee testlocaties onderwatervlieger.

Locatie: Waddenzee - 9160 AA Ameland en Afsluitdijk Doove Balg 8754.

Gedeputeerde Staten hebben vergunning verleend onder kenmerk 184809.

 

 

Tegen deze vergunning kan een belanghebbende van 6 augustus 2018 tot en met 17 september 2018 bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten.

 

De vergunning ligt ter inzage t/m 17 september 2018 in het Provinsjehûs Leeuwarden, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen).

 

Indien u de vergunning digitaal wilt inzien, kunt u contact opnemen met de Frontdesk Wet natuurbescherming, wnb@fryslan.frl of 058 – 292 8995 (graag het kenmerk vermelden in uw correspondentie).

 

Bezwaarschriften moeten worden ondertekend en moeten tenminste bevatten: naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar.

 

Bewaarschriften moeten gestuurd worden aan Gedeputeerde Staten, Postbus 20120, 8900 HM in Leeuwarden.