Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2018, 5981Beschikkingen | aanvraagGemeente Leeuwarden Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming

Ontvangen van: Ministerie van Defensie een aanvraag om een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming.

Betreft: bestrijding dreigende schade luchtmachtbasis Leeuwarden (diverse soorten).

Locatie: Keegsdijkje 7, 8919 AK te Leeuwarden.

De ontheffing is geldig tot en met 1 juli 2023.

Gedeputeerde Staten hebben een ontheffing verleend onder kenmerk 179277.

 

 

Tegen deze ontheffing kan een belanghebbende van 6 augustus 2018 tot en met 17 september 2018 bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten.

 

De ontheffing ligt ter inzage t/m 17 september 2018 in het Provinsjehûs Leeuwarden, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen).

 

Indien u de ontheffing digitaal wilt inzien, kunt u contact opnemen met de Frontdesk Wet natuurbescherming, wnb@fryslan.frl of 058 – 292 8995 (graag het kenmerk vermelden in uw correspondentie).

 

Bezwaarschriften moeten worden ondertekend en moeten tenminste bevatten: naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar.

 

Bewaarschriften moeten gestuurd worden aan Gedeputeerde Staten, Postbus 20120, 8900 HM in Leeuwarden.