Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2018, 5980Beschikkingen | aanvraagGemeente Achtkarspelen Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming

Ontvangen van: DOCPROPERTY DP_ADRES_NAAM \* MERGEFORMAT Van Assen BV Sloopwerken en Recycling een aanvraag om een PAS-vergunning op grond van de Wet natuurbescherming.

Betreft: wijzigen bedrijfssituatie.

Locatie: Westkern 17, 9288 CA te Kootstertille.

Gedeputeerde Staten hebben een PAS-vergunning verleend onder kenmerk 171468.

 

 

Tegen deze vergunning kan een belanghebbende van 6 augustus 2018 tot en met 17 september 2018 een zienswijze indienen bij Gedeputeerde Staten. ;zienswijze indienen;beroep instellen;

 

De vergunning ligt ter inzage t/m 17 september 2018 in het Provinsjehûs Leeuwarden, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen).

 

Indien u de vergunning digitaal wilt inzien, kunt u contact opnemen met de Frontdesk Wet natuurbescherming, wnb@fryslan.frl of 058 – 292 8995 (graag het kenmerk vermelden in uw correspondentie).

 

Zienswijzen moeten worden ondertekend en moeten tenminste bevatten: naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen is gericht en de reden van de zienswijze.

 

Zienswijzen kunt u sturen naar: College van gedeputeerde staten van de provincie Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM in Leeuwarden.