Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2018, 5978Beschikkingen | aanvraagGemeente Súdwest-Fryslân Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming

Ontvangen van: DOCPROPERTY DP_ADRES_NAAM \* MERGEFORMAT Mts. P., R. en J. Fopma een aanvraag om een PAS-vergunning op grond van de Wet natuurbescherming.

Betreft: wijziging veehouderij.

Locatie: Froonackerdyk 1, 8636 VZ te Britswert.

Gedeputeerde Staten hebben een PAS-vergunning verleend onder kenmerk 180537.

 

 

Tegen deze vergunning kan een belanghebbende van 6 augustus 2018 tot en met 17 september 2018 beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland.

 

De vergunning ligt ter inzage t/m 17 september 2018 in het Provinsjehûs Leeuwarden, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen).

 

Indien u de vergunning digitaal wilt inzien, kunt u contact opnemen met de Frontdesk Wet natuurbescherming, wnb@fryslan.frl of 058 – 292 8995 (graag het kenmerk vermelden in uw correspondentie).

 

Beroepschriften moeten worden ondertekend en moeten tenminste bevatten: naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen is gericht en de reden van het beroepschrift.

 

Beroepschriften kunt u sturen naar: Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD in Groningen.