Provinciaal blad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtProvinciaal blad 2018, 5963Beschikkingen | afhandelingProvincie Utrecht, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), bekendmaking ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure van Van der Velden Rioleringsbeheer B.V., gelegen aan de Kanaaldijk Zuid 2 in Schalkwijk

Gedeputeerde Staten van Utrecht zijn van plan om aan Van der Velden Rioleringsbeheer B.V. te Buren een omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen van de inrichting bestemd voor vet/water/slibverwerking (proces- en installatiewijziging). De vergunning is aangevraagd in het kader van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de inrichting gelegen aan de Kanaaldijk Zuid 2 in Schalkwijk. De aanvraag omvat de volgende toestemmingen:

 • *

  bouw; artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo;

 • *

  het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan; artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo;

 • *

  milieu; artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo (veranderingsvergunning).

 

U kunt de stukken inzien

U kunt de ontwerpbeschikking en de daarbij behorende stukken inzien vanaf vrijdag 10 augustus 2018 tot en met donderdag 20 september 2018 bij:

 • *

  de RUD Utrecht, team Vergunningverlening Bedrijven, in het Provinciehuis aan de Archimedeslaan 6 te Rijnsweerd, Utrecht, elke werkdag van 8.00 - 16.00 uur; na telefonische afspraak (030) 7023300;

 • *

  de gemeente Houten, Onderdoor 25, op werkdagen van 09:00 - 16:00 uur, woensdag tot 19:00 uur, telefoon: (030) 63 92 611;

 • *

  Het digitale ontwerp inpassingsplan kan ook geraadpleegd worden via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan heeft de ID-code NL.IMRO.9926.1807OVVANDERVELDEN-OW01. 

U wilt reageren?

Binnen zes weken vanaf de dag waarop dit ontwerpbesluit ter inzage is gelegd kunnen schriftelijk gemotiveerde zienswijze(n) ingediend worden bij het college van gedeputeerde staten van Utrecht, postbus 80300, 3508 TH Utrecht of de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht, Postbus 85242, 3508 AE Utrecht.

 

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze en voor het krijgen van een toelichting moet tijdig een afspraak gemaakt worden met mevrouw I. Ensink. Dit kan via telefoonnummer 030-7013132. Van een mondelinge zienswijze wordt een kort verslag gemaakt.

 

Om later beroep te kunnen instellen moet u belanghebbende zijn en tijdig een zienswijze over de ontwerpvergunning hebben ingediend. Dit laatste geldt niet als u kunt aantonen dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken opvragen bij de RUD Utrecht via info@rudutrecht.nl of 030-7023300. Vermeld u hierbij het kenmerk Z-WABO-2018-0178.

 

Meer informatieHeeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice.

U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.