Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 5933

Gepubliceerd op 8 augustus 2018 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 17 juli 2018, nr. 1095535/1098906, tot wijziging Beleidsregel tegemoetkoming schade Noord-Holland

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

 

Gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Gelet op artikel 6.1 van de Wet natuurbescherming;

 

Overwegende dat naar aanleiding van een aantal uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 9 mei 2018, het hanteren van een eigen risico van 40% als het gaat om schade die is aangericht door vogels aan zacht fruit en pit- en steenvruchten, als evenredig wordt beschouwd. Hiertoe moeten de artikelen 5 en 6 worden gewijzigd.

 

Besluiten:

 

De Beleidsregel tegemoetkoming schade Noord-Holland wordt als volgt gewijzigd:

 

Artikel I  

 

A

 

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

 

Onder vernummering van het vierde tot en met zesde lid, wordt een nieuw vierde lid ingevoegd, luidende:

 

  • 4.

    In afwijking van het tweede lid bedraagt het eigen risico 40% als het gaat om schade die is aangericht door vogels aan zacht fruit en pit- en steenvruchten.

 

B

 

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

 

In onderdeel g vervalt ‘, of; ii) aan zacht fruit en pit- of steenvruchten’.

Artikel II  

 

Deze wijziging treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

 

 

Haarlem, 17 juli 2018.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris

Uitgegeven op

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl