Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2018, 5933BeleidsregelsBesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 17 juli 2018, nr. 1095535/1098906, tot wijziging Beleidsregel tegemoetkoming schade Noord-Holland

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

 

Gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Gelet op artikel 6.1 van de Wet natuurbescherming;

 

Overwegende dat naar aanleiding van een aantal uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 9 mei 2018, het hanteren van een eigen risico van 40% als het gaat om schade die is aangericht door vogels aan zacht fruit en pit- en steenvruchten, als evenredig wordt beschouwd. Hiertoe moeten de artikelen 5 en 6 worden gewijzigd.

 

Besluiten:

 

De Beleidsregel tegemoetkoming schade Noord-Holland wordt als volgt gewijzigd:

 

Artikel I  

 

A

 

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

 

Onder vernummering van het vierde tot en met zesde lid, wordt een nieuw vierde lid ingevoegd, luidende:

 

  • 4.

    In afwijking van het tweede lid bedraagt het eigen risico 40% als het gaat om schade die is aangericht door vogels aan zacht fruit en pit- en steenvruchten.

 

B

 

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

 

In onderdeel g vervalt ‘, of; ii) aan zacht fruit en pit- of steenvruchten’.

Artikel II  

 

Deze wijziging treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

 

 

Haarlem, 17 juli 2018.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris

Uitgegeven op

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris